Profil - Group

Црвена вода 4/2
1000 Скопје
Македонија

Teл: +389 (2) 3 120 968
Моб: + 389 (72) 278 568

 

Црвена вода 4/2
1000 Скопје
Македонија

Teл: +389 (2) 3 120 968
Моб: + 389 (72) 278 568

 

Историја

 

1989 основање на фирмата Профил, банка на податоци, д. o. o., во Љубљана – прва фирма во Словенија и во Југоисточна Европа која нудеше услуги за барање и селекција на кадри
1995 прва Профилова интернет страница и воедно прва интернет страница од подрачјето на работење со кадри во Словенија
1998 почеток на работењето на Профил во Хрватска (Загреб)
2000 почеток на работењето на претставништвото на Профил во Босна и Херцеговина (Сараево)
2000 можност за тестирање преку интернет
2001 основање на фирмата "Profil poslovno savjetovanje d.o.o." во Загреб, Хрватска
2001 почеток на соработката со партнерските комапнии во Југославија (Белград)
2002 преселување во нови службени простории на Пармова улица 53 во Љубљана 
2003 почеток на работењето на Профил во Скопје, Македонија
2005 развиен интернет инструмент PMT кој е пред се наменет за организациите кои ја употребуваат техниката на водење со цели. 
2006 нови простории во Белград (Кралја Петра 45)
2006 директорот на Профил д.o.o. Љубљана, м-р. Франц Јамшек добива награда од Стопанската комора на Словенија за исклучителни економски  достигнувања
2006 обнова на интернет страниците со додавање на нови содржини
2007 отварање на нови канцеларии во Скопје, Македонија
Повеќе
Барај по: интернет страна
  понуда на работни места
PMT - profil management tool