Profil - Group

Црвена вода 4/2
1000 Скопје
Македонија

Teл: +389 (2) 3 120 968
Моб: + 389 (72) 278 568

 

Црвена вода 4/2
1000 Скопје
Македонија

Teл: +389 (2) 3 120 968
Моб: + 389 (72) 278 568

 

Упис

Податоците во прашалникот служат единствено за остварување на контакт со вас.
Некои полиња во прашалникот се со ограничена големина. Ако имате желба потемелно да ни се претставите ви предложуваме својата кратка биографија (CV) да ја испратите на следната адреса: profilskopje@profil-group.com

Своите податоци слободно можете да ги внесувате и на кириличен и на латиничен фонд, тие автоматски ќе бидат преведени во латиничен фонд.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Презиме
Име
Адреса на живеење
Поштенски број
Место на живеење
Држава
Телефон  
Домашен:
Мобилен:
На работа:
E-mail
Пол машки женски
Година на раѓање
Регулирана воена обврска да не

ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО


Возачка дозвола

немам Б категорија Б и друга кат.

Познавање на странски јазици

Не знам пасивно говорно активно *
англиски
германски
француски
италијански
шпански
руски
Друг јазик1:
Друг јазик2:
* Активно знаење на јазикот значи дека течно го зборувате и пишувате странскиот јазик.

СТЕПЕН НА ЗАВРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Означете го највисокиот степен кој сте го завршиле.

Стручно или друго средношколско образование
Диплома од виша или висока стручна спрема
Факултетска диплома
Магистерски студии
Докторски студии

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Наведете го името на факултетот на кој сте ги завршиле додипломските студии, односно името на средното училиште доколку имате завршено средно образование.


Насока на студии  


Година во која сте дипломирале, или сте завршиле средно училиште

ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Наведете ја насоката на која се однесуваат вашите завршени постдипломски студии


Наведете го името на факултетот каде сте ја добиле магистерската титула


Место на студирање (и името на државата доколку сте студирале во странство)


Година на завршување на магистерските студии

ДОКТОРСКИ СТУДИИ

Наведете ја областа на студии на која се однесува вашиот завршен докторат


Наведете го името на факултетот каде сте ја добиле докторската титула .


Место на студирање ( и името на државата доколку сте студирале во странство )


Година на завршување на докторските студии

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЗНАЕЊА

ИНФОРМАТИКА

Наведете ги знаењата од областа на информатиката, како на пример познавањето на програмски јазици, алатки и друго

ДРУГО ОБРАЗОВАНИЕ

(Разни курсеви, семинари и сл.)

СТУДИИ КОИ СÉ УШТЕ СЕ ВО ТЕК

Доколу сé уште студирате наведете го името на факултетот, т.е училиштето


Година на предвидено завршување на школувањето

ОПИС НА СЕГАШНОТО ВРАБОТУВАЊЕ

ОБЛАСТ НА ВРАБОТУВАЊЕ

Наведете ја струката во која работите во моментов
(Доколку за прв пат барате работа, напишете “прва работа”)


На пр.:здравство,телекомуникации,фармација,банкарство итн.

Фирма /Организација

Наведете го името на фирмата т.е организацијата, каде што работите во моментов.

Место на вработување

Големина на фирмата /организацијата

Означете го бројот на вработени во фирмата т.е организацијата во која работите во моментов.

помалку од 10
10-49
50-99
100-499
500-999
повеќе од 1000

Област на работа

Означете го кругчето пред областа на работа која најмногу одговара на описот на вашето сегашно работно место.

администрација финансии раководење со кадри
организација општи услови информатика
набавка маркетинг продажба
производство одржување сервисирање
технологија логистика истражување и развој
документација образование државна и јавна управа
друго

Име на сегашното работно место


Година на почеток на работата во сегашната фирма

Раководење

Наведете колкав е бројот на луѓе со кои непосредно раководите?

ниту еден
1—3
4—10
11—20
21—50
повеќе од 50

ПОСАКУВАНО РАБОТНО МЕСТО

Вид на вработување

Наведете каков вид на вработување (тип на работен однос) посакувате.

полно работно време
скратено работно време
договор на дело

Посакувана област на работа

Означете го кругчето пред областа која најмногу одговара на вашите желби

администрација финансии раководење со кадри
организација општи услови информатика
набавка маркетинг продажба
производство одржување сервисирање
технологија логистика истражување и развој
документација образование државна и јавна управа
друго

Опишете го работното место кое го посакувате:Ме интересира работното место, кое во понудата на работни места е под број (доколку ве интересираат повеке работни места, одделете ги со запирка):


Го ополномоштувам Профил, податоците да ги внесе во базата на податоци и по мое претходно одобрение да им ги испрати на нарачателите кои бараат работници со карактеристики како моите.

по предавањето на податоците сакам исто така да го пополнам прашалникот PQT, кој е наменет за оценување на менаџерските способности.

Повеќе
Барај по: интернет страна
  понуда на работни места
PMT - profil management tool